KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství
KONEKO, spol. s r.o. - projektová a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

Fulltextové vyhledávání


 
Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV
     

 Investor
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok
 Rozsah prací
kompletní projektová dokumentace, autorský dozor
 Uvedení do provozu rok 2013
 Popis Projektová dokumentace řešila odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek. Odváděné splaškové vody jsou na ČOV přiváděny jednotnou kanalizací. Splašky budou ředěny balastními a dešťovými vodami. Předpokládanému proměnnému zatížení ČOV, jak hydraulickému, tak i látkovému je přizpůsobena skladba ČOV. Současně je při návrhu počítáno s postupným nárůstem zatížení ČOV, proto je technologická linka řešena jako zdvojená s tím, že je možné zprovoznění druhé biologické linky až po připojení dostatečného počtu obyvatel. Současně je dvoulinkovým uspořádáním dána větší provozní jistota a možnost oprav zařízení bez odstavení provozu celé ČOV.
Čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko – biologická ČOV pracující jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu a s jeho uskladněním v kalojemech. Snížení koncentrace dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno denitrifikací, vytvořením střídavě anoxických a oxických podmínek při přerušované aeraci.
Uspořádání čistírny minimalizuje produkci přebytečného kalu, který může být z ČOV odstraňován v delších časových intervalech. Kaly budou odváženy fekálním vozem k dalšímu zpracování na ČOV Uherské Hradiště.

 

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2216x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2215x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2132x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2155x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2110x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2143x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2156x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2305x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2296x

ČOV Zlechov

ČOV Zlechov

Zobrazeno: 2304x